پایگاه خبری مشق صلح

www.mashghesolh.ir

 

پایگاه خبری مشق صلح به شماره مجوز 88181 از مردادماه سال 1400 فعالیت خود را در حوزه فرهنگی، اجتماعی آغاز کرده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی فراغت

زیر نظر شورای سردبیری